LƯU Ý: HIỆU QUẢ TÙY THUỘC VÀO CƠ ĐỊA CỦA MỖI NGƯỜI